Det danske demokrati vakler

Det danske demokrati vakler

Baptister bør protestere, når regeringen blander den lovgivende, dømmende og udøvende magt sammen. Det sker lige nu, mener Ebbe Holm.

Ebbe Holm,  

Ebbe Holm er BaptistKirkens advokat og engageret menneskerettighedsforkæmper. Her er uddrag af en prædiken, han har holdt i Korskirken, Herlev:

Mange baptistmenigheder har markeret deres støtte til og respekt for FNs menneskerettighedsdeklaration, som blev underskrevet den 10. december 1948. I Korskirken har vi fejret dagen den første søndag i advent ved også at mindes baptistpræsten Martin Luther King jr., baptistpræsten Chu Yiu-Ming fra Hong Kong og vores medlemmer af baptistsamfundene i Ecuador, Venezuela, Peru, Bolivia, Chile, Burundi, Rwanda, Myanmar, Libanon, Syrien og Bosnien-Herzegovina.

Menneskerettigheder trues

Det kniber fortsat for mange af verdens stater at overholde og opfylde de internationale menneskerettigheder og at sikre landenes mindretal ligelige rettigheder og vilkår som majoriteterne.
Som baptister har vi tradition for, at menneskerettighederne bedst sikres og beskyttes i demokratiske systemer med en direkte eller repræsentativ stemme til hver enkelt. Hermed sikres en ligestilling af alle menneskers fundamentale rettigheder.

Dette gælder også for os danske baptister. Inspireret af bl.a. professor Hal Kock (1904-63), respekterer og forsvarer vi vores lands grundlovssikrede struktur med en lovgivende, en udøvende og en dømmende magt.

Vi må reagere

Vi må reagere, når et flertal af folketingets medlemmer ser sig i stand til at ændre på disse fundamentale og grundlovssikrede rettigheder. Ændringer, som kan koste indfødsretten for små børn eller voksne baseret på en proces, hvor en tilfældig minister får tillagt kompetence til at fratage den højeste grad af et menneskes rettigheder. Det at overføre dømmende magt fra domstolene til en udøvende instans – en minister – er ikke i overensstemmelse med en demokratisk retsstats principper eller fundament.

I de hektiske dage efter at den nye regering trådte til, blev der fremsat og vedtaget nye love om, at beslutninger om fratagelse af danske borgeres statsborgerskab lægges i hænderne på udlændingeministeren som øverste myndighed baseret på hans personlige skøn. Det drejer sig om IS-krigere af begge køn og deres børn. Mindst to er siden lovens vedtagelse frataget deres statsborgerskab uden rettergang.

Beskyt de svageste

I Danmark har vi demokrati. Det betyder frihed for den enkelte og ret til fundamentale rettigheder og beskyttelse af et retssamfund.

Det er de svageste, de umælende, de fængslede og inkompetente borgere, der får frataget deres domstolsbeskyttelse. Det sker baseret på politiske synspunkter – tilfældige politikeres vurdering, der ikke efter dansk lov og ret er tillagt den myndighed. En mulighed for at få afprøvet en myndigheds fratagelse af en borgers statsborgerskab fjernes fra domstolene. Det er i strid med grundlovssikrede principper.

Det må vi reagere kraftigt overfor. Som borgere, som naboer og som dem, der kan læse Biblens budskab om næstekærlighed – og forstå det.

URL: https://baptist.dk/det-danske-demokrati-vakler/